تبلیغات
خاطرات یاغی بازیه مریم وسپیده - love a lie

خاطرات یاغی بازیه مریم وسپیده

عشق یعنی دل تپیدن برای دوست عشق یعنی جان من فدای اوست

                          همه چی بنام عشق     دل ما سرورعشق

صحبت از عشق کردن توان ونیروی عاشقانه میخواهد وفقط کسی که عاشق باشداین را میفهمد والبته همه ی انسانها عاشقندوهمان چیزی ک خداوند درذات انسان ها قرارداده است تا ب این وسیله انسان ب خداوندعشق داشته باشد وعشق مجازی چیزی است در جهت رسیدن ب عشق واقعی...

عشق در لغت ب معنای عشقه است.عشقه نام گیاهی است ک ب درخت میپیچدوبالا میرود ودرخت را درهیچ صورت رها نمیکند اگر چه هم ازته قطع شودعاشق واقعی هم همین گونه است دل و قلب عاشق پرازلطف است بیان کنم ک دفترهادرعشق چون زلف یاروگلیم عاشقان سیه کردند...

ولی حیف درآخرعشقه خود ودرخت راآنچنان خشک میکند ک جزخود معشوق واقعی وبزرگ کسی درمان گر این خشکی نیست ...

همانندخودکه ریشه عاشق ومعشوق رامیسوزاند این سرانجام عاشقی کردن است...

         پس در نتیجه عشق ... شعرترین چیز در دنیاست

                              آفرین بچه خوب

                        ××× نظریادت نره××××


نوشته شده در چهارشنبه 2 فروردین 1391 ساعت 04:51 ب.ظ توسط سپیده ومریم نظرات | |