تبلیغات
خاطرات یاغی بازیه مریم وسپیده - عیــــــــــــــــــــــــــــداومده سال نو پیش پیش مبارک

خاطرات یاغی بازیه مریم وسپیده

عشق یعنی دل تپیدن برای دوست عشق یعنی جان من فدای اوست

درایــــــــــــــــن

 خیــــــــال توهستــــــــــــــــــی

ولحجه ی باورگمـــشــــــــده ای

که قلب مرا میخواستـــــــی

توهستـــــــــــــــــــی

ومــــــــــــــــن

که آرام آرام

عاشقـت

میشوم

همانیــــــــــــی که خواسـتــــــــــــی

 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

uالف.بامدادu

به خیا لی برآشفت مرد

چــــــــــــــــــون برزخی

به رنگِ خوطوطِ درد

پیشانیــــش

یخ بسته

 بوداشکـــــــــ

درتنورکِ چشمانش

ومیــــــــــــــــــــــــــسرود

در«بامداد«ِمهی سرد

ازسکــــــــــوت

این سان

به نیســـــــــت جای

جهان خفـــــــــــــــــــــت

مـــــــــــــــــــردی چنــــــــــــان

که مرگـــــــــــــــــــــــــ

ازحرارتِ رویـــــینِ

کلامـــــش

تابامــــــــــــــــدادِپسین

لـــــــــــــــــــــــب ازلبــــــــــــــ

بازنمیگــــــــــشود

.................

((معنیه جالبی داره این شعر کمترکسیه که معنیشو بفهمه))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

u پس ازباران u

خداازخاک میخواند وانسان ز آسمان پاک!

پس ازباران کسی فریادکرداین را

                                                                                               =

هواسرداست

شبِ یلداپرازدرداست

                                                   ,

پس ازباران

زمین راآسمان ازیاد نخواهدبرد

کلاغ سادگی ازسایه ِخودچاشت خواهدخورد

کلام زندگی هرگزنخواهدمرد

میان مردگان اما

کسی هذیان

ذهنش را

تب

احساس میخواند

واحساسش پرازرویای  ابروبادوباران است

چنین آسان پس باران هوا میمیرد

ازاکسیژن انسان وانسان

جشن میگیرد هوسهای تب هذیانِ فردارا

........................

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

 

uعشق دنیایی ستu

بی تو

بی من

بی هم

زیستن بهانه یی ست

وتن

ترانه ی غمگینی

-بیش وکم-

هستانِ تنت

مرابدین معامله تقدیرنیست

که عشق،دنیایی ست:

دَمِ تووآهِ من

وآدم نگاه من درتو

هردم

حریرنازک تنهایی مان

وناگریزیِ لبهامان برهم

مینوی عشق وباروی بهشتی چنین

سهمگین

شکوه روُیای دنیایی جنین!!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

uگورهای خالیu

ماخویش رادریک کــــــــــلام

خفته ایم!

وهنوزیـــــــــــــــــک ازهزار

بیش نگفته ایم!

بهاررادیـــــــــــــــــــده ایم

وغنچه رابیگمان!

بـــــــــــــــــــــــــه کاراما

لب ازلب بازنشکفته ایم

بــــــــــــــــــــــــــــــاری،

ماعشق را

ناگفته رُفــــــــــــــــــــته ایم!

ماگولِ هوس هامان راخورده ایم!

وازگورهی خیا لمان

هـــــــــــــــــــــــــــــــــیچ

آن سوترنرفته ایم!!!!!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

uنَفَس های آخرینu

سوادسوی زمین

جاده یی ست

-بی سایه های بیم-

نیم خنده و نیم گریه

تازمستان واپسین

واینـــــــــــــک

مرگــــــــــــــــ

 زوزه میکشد

ازاین سوتــــــــــــر

به هیات انسانی چنین

نیم زنده ونیم مرده

چون نسهای آخرین

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

 

سلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

چطورین مرسی منم ازدیروز بهترم والا این آقاسینای ما به کل داره دیونم میکنه دیروزکسی پیشم نبودرفتم خونشون برداشتمش اوردم خونمون اومدچپیدروتختم بهش گفتم یه لحظه برو بیرون لباس عوض کنم ناراحت شدکلی بوسوبغل درس شد آخرش من رفتم تویه اتاق دیگه شلوارلیموانداختم روتختم آقاوقتی داشتم میومدم به تهش توجه کرد دید یه خورده برام بلنده رفت قیچیوبرداشت افتاد به جونش تیکه وپارش کرد بعد میام تو اتاق میگه سپیده جونم قشنگ شد کفرم اومدبا لا خواستم بزنم درگوشش ولی خندم گرفت کاریش نداشتم چون برا عیدتازه خریدم اینم شانس داره مام شانس داریم....میاد بهم میگه سپیده جونم میزاری موهاتو شونه کنم برسو دادم دستش نشوندمش روتخت خودم رفتم پایین موهاموپخش کردم که شونه کنه منتظربودم که برسو بزنه روموم اومد محکم صورتموبوسید گف توخیلی خوبی خیلی دوست دارم خندیدم روموکردم اونطرف وای شونه کردنش اینقدنازه حتی اگه خیلی وحشتناکم شونه کنه بازم درد نمیاد موهامو که شونه کرد کلی کیلیپسوگیره ومخلفاتوگرفت چسبوندبه کلم بعد میگه به به جیگرشد بعد محکم بغلم کرد منم بغلش کردم خیلی دوس داشتنیه خدابرامون نگهش داره بهم میگه یه لب بهم میدی عزیزم گفتم نه بده گف من که بچم اشکال نداره تومنو دوس نداری ازلبم بدت میاد من میدونم بازقهرکرد بغلش کردم گفتم من عاشق لباتم گف پس یه لب بده گفتم باشه لباشو گذاشت بینه لبام به طوری که لبه پایینیم تو دهنش بود خوشم میاد ازاین کارش خیلی باحاله البته اگه بعضیا مزاحمت ایجاد نکنن راستی عیدداره میاد ساله خوبیو براتون آرزو میکنم امیدوارم سالی پراز خیروبرکت داشته باشین به تمام چیزایی که میخوایین برسین درکل سالتون مثه منه بدبخت نباشه که هرچی دربه دریو بد بختی بود افتاد توساله89برا منه بدبخت حالا پیشاپیش عیدتون مبارک اگه ساعت 2بیدار بودین موقعی که میگه یا مقلب القلوب برام دعاکنین هرجا هستین سربلندوپیروز باشین راستی ازآقای آسمانم بخاطره رفتاره خیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی

بدم عذرمیخوام بخدا حالم خیلی بد بود ببخشید باشه بخشیدی دیگه ببین دارم در ملع عام عذرخواهی میکنم ببخشید باشه تا نگی بخشیدی ول بکن نیستم.....

بگو.....


نوشته شده در یکشنبه 29 اسفند 1389 ساعت 09:52 ق.ظ توسط سپیده ومریم نظرات | |